الکترود آلومینیوم آما
الکترود آلومینیوم آما  1075A
این الکترود برای جوشکاری آلومینیوم خالص بکار می‌رود. قوس الکتریکی این الکترود آرام است
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.
الکترودبازار-فروشگاه کلینی
منو
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.