الکترود آلومینیوم آما
الکترود آلومينيوم آما   AMA 1075SP
الکترود آلومینیومی برای جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم- سیلیسیم و اتصال آلیاژهای آلومینیوم غیرهمجنس
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.
الکترودبازار-فروشگاه کلینی
منو
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.