الكترود روتيلي با نفوذ مناسب که از خواص مکانیکی بالاتری نسبت به الکترود E6013 برخوردار است. این الکترود برای جوشکاری ورقهای با ضخامت بالا مناسب است.
الکترود آما E6019              AMA 1303C
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.
الکترودبازار-فروشگاه کلینی
منو
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.