سيم جوشهاي زيرپودري آما
سیم جوش ها بصورت کلاف 30 کیلوئی و یا به صورت هاسپل (مورد استفاده در صنایع لوله سازی) با وزن های متفاوت بنا به در خواست مشتری تولید می شود.سیم جوش هاي آما مطابق استاندارد اروپا EN ، استاندارد آلمان DIN، استاندارد انجمن جوشکاری آمریکا (AWS) تولید می شود.
سیم زیرپودری آما
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.
الکترودبازار-فروشگاه کلینی
منو
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.