شناسه شبا شماره کارت شماره حساب نام بانک
IR740540104780000181618007 6221-0610-6581-0741 800-181618-7 پارسیان
IR560150000000628300968103 5892-1010-5329-4670 628300968103 سپه کارت
IR92019000000332802818009 6037-6915-8316-2490 0332802818009 صادرات
IR450170000000337343385009 6037-9972-1330-4075 0337343385009 ملی
IR0020150000000628800074912 628800074912 جاری سپه
IR820120000000004659020267 6104-3378-7521-5830 4659020267 جام ملت
6362-1410-7645-9362 200936071004 آینده
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.
الکترودبازار-فروشگاه کلینی
منو
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.