مقاومت به ضربه 30- 20+

ازدياد طول (%)

استحكام تسليم (N/mm2)

استحكام كشش (N/mm2)

25 <   75

 22 <

350 <

420 <

الكترود اعتماد Etemad  E6010  
معادل استاندارد : AWS  SFA.5.1  E6010
DIN  1913   E 4332  C4
معرفی الکترود :
الكترود سلولزي مناسب جهت جوشكاري خطوط لوله و مخازن  كه قوس الكتريكي آن داراي نفوذ و گرماي بالايي بوده و درپاسهاي ريشه و پركن استفاده ميشود .  
تركيب شيميايي نمونه وار فلزجوش (درصد وزني) :

S

P

Mn

Si

C

0.02

0.02

0.5

0.25

0.12

خواص مكانيكي فلز جوش :
شدت جريان پيشنهادي بر حسب قطر و طول الكترود :

قطر الكترود (mm)

طول الكترود (mm)

جريان (A )

2.5

350

70 - 50

3.25

350

120 - 90

4

350

140 - 110

5

350

230 - 140

حالات جوشكاري :
تخت -  افقي- عمودي - سربالا- بالاسر- عمودي سرازير
موارد مصرف :

فولاد هاي ساختماني و عمومي  St  52  , St  52-3 St 33 , St  37 
فولادهاي ديگ بخار HI  ,HII
فولاد هاي لوله سازي St 37.0 , St 37.4 , St 44.0 , St 44.4
فولادهاي كشتي سازي گريدهاي  A   تا  D
توجه :
در صورت نياز يك ساعت دردماي حدود  100 خشكانده شود.
الکترود سلولزی اعتماد
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.
الکترودبازار-فروشگاه کلینی
منو
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.