الكترود اعتماد Etemad  E7010  
معادل استاندارد :
AWS  SFA.5.5  E7010 - G
معرفی الکترود :

الكترود سلولزي با قدرت نفوذ بالا مناسب جهت جوشكاري خطوط  لوله كه براي پاسهاي ريشه و پركن استفاده ميشود . 
تركيب شيميايي نمونه وار فلزجوش (درصد وزني) :

S

P

Mn

Mo

Si

C

0.02

0.02

0.5

0.3

0.2

0.12

خواص مكانيكي فلز جوش :

مقاومت به ضربه  0

ازدياد طول   (%)

استحكام تسليم (N/mm2)

استحكام كشش (N/mm2)

27 <

22 <

390 <

500 – 600

شدت جريان پيشنهادي بر حسب قطر و طول الكترود :

قطر الكترود (mm)

طول الكترود (mm)

جريان (A )

3.25

350

90-120

4

350

110-140

5

350

140-230

حالات جوشكاري :
تخت - افقي - عمودي سربالا- بالاسر- عمودي سرازير
موارد مصرف :
فولاد هاي ساختماني و عمومي St 360c ,  St  52-2 , St  52-3, St 33 , St  37
فولادهاي ديگ بخار HI  ,HII  ,HIII
فولاد هاي لوله سازي  St53.7 ,   St 37.0 ,  St 37.4  ,  St 44.0  ,  St  38.7
توجه :
در صورت نياز يك ساعت دردماي حدود 100 تا 120 درجه سانتیگراد خشکانده شود.
الکترود سلولزی اعتماد
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.
الکترودبازار-فروشگاه کلینی
منو
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.