الكترود اعتماد Etemad  E7028  
معادل استاندارد :
AWS   A.5.1  E7028 - H8
DIN  1913      E 51 54 B(R) 12 160
معرفی الکترود :
الكترود قليايي پودرآهن دار با نرخ جايگزيني حدود 160% داراي فلز جوشي چقرمه و مقاوم به ترك مي باشد. جوشكاري آسان ، پاشش كم و جدا شدن آسان سرباره از ويژگي هاي اين الكترود مي باشد . 
تركيب شيميايي نمونه وار فلزجوش (درصد وزني) :

S

P

Mn

Si

C

0.02

0.02

1.2

0.6

0.08

خواص مكانيكي فلز جوش :

مقاومت به ضربه     30- 20+

ازدياد طول   (%)

استحكام تسليم (N/mm2)

استحكام كشش (N/mm2)

85   150

22 <

400 <

600 - 500

شدت جريان پيشنهادي بر حسب قطر و طول الكترود :

قطر الكترود (mm)

طول الكترود (mm)

جريان (A )

3.25

450

120-160

4

450

160-220

5

450

200-290

حالات جوشكاري :
تخت -  افقي
موارد مصرف :
فولاد هاي ساختماني و عمومي  St  44  , St 52.3 , St 37 , St  33 
فولاد هاي ساختماني دانه ريز   St E255  to  St E 355 
فولادهاي ديگ سازي HI  , HII  
فولادهاي كشتي سازيفولاد هاي گريدهاي A تا D
فولادهاي ريخته گري GS  38 - GS 42 - GS 45 - GS 52
توجه :

در صورت جذب رطوبت هوا ، الكترودها در دماي حدود 300 درجه سانتیگراد به مدت 2-1 ساعت خشكانده شود.
الکترود اعتماد
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.
الکترودبازار-فروشگاه کلینی
منو
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.