الكترود اعتماد Etemad  E8018  
معادل استاندارد :
AWS  A.5.5  E8018 - G
DIN   8529    EY 5076  MN 1  Ni  B H 5
معرفی الکترود :
الكترود قليايي مخصوص جوشكاري فولاد هاي دانه ريز كه فلز جوش آن بسيار چقرمه و عاري از هرگونه ترك مي باشد . 
تركيب شيميايي نمونه وار فلزجوش (درصد وزني) :

 S و P

     Ni

      Mn

  Si

C

0.02

0.8

1.6

0.5

0.07

خواص مكانيكي فلز جوش :

مقاومت به ضربه 60- 20+

ازدياد طول   (%)

استحكام تسليم (N/mm2)

استحكام كشش (N/mm2)

75   200

22 <

500 <

690 - 600

شدت جريان پيشنهادي بر حسب قطر و طول الكترود :

قطر الكترود (mm)

طول الكترود (mm)

جريان (A )

2.5

350

60-90

3.25

450

90-140

4

450

< span>130-180

5

450

180-250

حالات جوشكاري :
تخت - افقي -  عمودي سربالا -  بالاسر
موارد مصرف :
فولاد هاي دانه ريز نظير TSt E 460   ,  TSt E 420    St E  460  , St E500  St E  420 ,TSt E 500  WSt E 460 , WSt E 500  
توجه :

در صورت جذب رطوبت هوا، الكترودها در دماي حدود 300 درجه سانتیگراد به مدت 2-1 ساعت خشكانده شود.
الکترود اعتماد
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.
الکترودبازار-فروشگاه کلینی
منو
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.