الكترود اعتماد Etemad  E9018  
معادل استاندارد :
AWS  A-5.5  E9018 - G
معرفی الکترود :
الكترود قليايي كم هيدروژن مناسب جهت جوشكاري فولاد هاي دانه ريزو استحكام بالا كه فلز جوش آن مقاوم به ترك بوده واز چقرمگي بالايي برخوردار است .
تركيب شيميايي نمونه وار فلزجوش (درصد وزني) :

S

P

MO

Mn

Si

C

0.02

0.02

0.4

1.8

0.5

0.08

خواص مكانيكي فلز جوش :

مقاومت به ضرب 40- 20+

ازدياد طول   (%)

استحكام تسليم (N/mm2)

استحكام كشش (N/mm2)

40 <   110 <

20 <

 550 <

800 - 650

شدت جريان پيشنهادي بر حسب قطر و طول الكترود :
<

قطر الكترود (mm)

طول الكترود (mm)

جريان (A )

2.5

350

70-90

3.25

450

90-130

4

450

140-190

5

450

180-240

حالات جوشكاري :
تخت - افقي -  عمودي سربالا -  بالاسر
موارد مصرف :
جوشكاري فولاد هاي دانه ريز و استحكام بالا نظير   16 MO4, 10 Cr MO 910  MO3   15 22MO4 
توجه :


در صورت جذب رطوبت هوا ، الكترودها در دماي 300 درجه سانتیگراد به مدت 2-1 ساعت خشكانده شود.
الکترود اعتماد
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.
الکترودبازار-فروشگاه کلینی
منو
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.