قطر الكترود (mm)

طول الكترود (mm)

جريان (A )

2.5

350

70-90

3

450

100-135

4

450

130-180

5

450

180-240

الكترود اعتماد ضدسايش Etemad  Titan  
معادل استاندارد :
DIN  8555   E6 UM 60
معرفی الکترود :
الكترود قليايي يا روكش متوسط كه براي ايجاد روكش سخت روي قطعاتي كه در معرض سايش و ضربه هستند مناسب مي باشد. فلز جوش اين الكترود عاري از ترك بوده در برابر سايش توام با ضربه مقاومت خوبي از خود نشان مي دهد . 
تركيب شيميايي نمونه وار فلزجوش (درصد وزني) :

Ti

Mo

Cr

Si

Mn

C

0.02

0.4

7.5

0.4

0.35

0.7

خواص مكانيكي فلز جوش :

سختي بدون عمليات حرارتي

HRC   55-62
شدت جريان پيشنهادي بر حسب قطر و طول الكترود :
حالات جوشكاري :
تخت - افقي- سربالا - بالاسر
موارد مصرف :

ايجاد روكش سخت روي قطعات و لاينرهاي مورد مصرف در معادن ، لبه ناخنهاي  بيل و لودر، ابزار حفاري .... تعمير قالبها
توجه :


در صورت جذب رطوبت هوا، الكترودها دردماي حدود 300 درجه سانتیگراد به مدت 2-1 ساعت خشكانده شود.
الکترودهاي ضدسايش
الکترود اعتماد
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.
الکترودبازار-فروشگاه کلینی
منو
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.