الکترود یزد،الکترود روتیلی،الکترود 6013مشاهده شده توسطCustomersonJan 6.الکترود،یزد،روتیلی،,6013,yazdالکترود یزد،الکترود روتیلی،الکترود 6013رتبه:5.0

الکترود یزد | الکترود،یزد،روتیلی،,6013,yazd

 

 

الکترود یزد

 الكترود هاي روتيلي                

نام تجاري الكترود يزد استاندارد هاي معادل ميانگين آناليز شيميايي فلز جوش خالص % نوع جريان برق MECHANICAL PROPERTIES OF ALL WELD METAL AS DIN 32525
تاو تسليم ( N/mm2 )   استحكام كششي  ( N/mm2 ) ازدياد طول
%
(L=5 d)
استحكام ضربه‌اي با شكاف V (ژول)
TYPICAL MIN TYPICAL RANGE TYPICAL MIN TYPICAL MIN
6000 AWS DIN ISO BS A5.1 1913 2560 639 E E E E 6013 4332 433 4332 .   R R R

.       (C) 3     12       12

C      0.06  Si     0.4   Mn    0.5

AC/DC (+) 460 390 520 470-590 28 22 85 47
6001 AWS DIN ISO BS A5.1 1913 2560 639 E E E E 6013 4332 433 4332 .  R RR RR .       (C) 6     12       12 C      0.06  Si     0.4   Mn    0.5 AC/DC (+) 430 355 500 470-590 26 23 65 47
6002 AWS DIN ISO BS A5.1 1913 2560 639 E E E E 6013 4343 4343 4343 . RR RR RR .       (B) 7     22       22 C      0.06  Si     0.4   Mn    0.5 AC/DC (+) 450 350 500 450-590 28 24 100 55

 

6000 الكترود روتيلي با ضخامت متوسط كه در تمامي حالات از جمله حالت سرازير به خوبي جوش مي‌دهد براي جوشكاري هاي عمومي با ترانسفورمرهاي كوچك توصيه مي‌شود . معمولا در جوشكاري اسكلت هاي فلزي ، صنايع اتومبيل سازي ، صنايع سازنده ديگ‌هاي بخار و مخازن و كشتي سازي استفاده مي‌گردد.

6001 الكترود روتيلي با روكش ضخيم كه به سهولت در تمامي حالات از جمله حالت سرازير كار مي‌كند. سهولت برقراري مجدد قوس ،‌نفوذ مناسب جوش و گرده تخت جوش آن را براي كار در اسكلت‌هاي فلزي و مونتاژ كاري ايده‌آل مي‌سازد.

6002 الكترود روتيلي با روكش ضخيم كه براي جوشكاري در حالت‌هاي غير معمولبه جز ‌حالت سرازير به خوبي عمل مي نمايد . براي پاس اول جوشكاري توصيه مي شود، زيرا نتيجه آزمايش راديوگرافي با اشعه ايكس آن مناسب مي باشد . معمولاً براي جوشكاري اسكلت هاي فلزي و مخازن و خط لوله به كار مي رود.

 

      الكترودهاي روتيلي با نرخ زياد جايگزيني

 

 

YAZD BRAND STANDARD DESIGNATION AVERAGE ANALYSIS

OF WELD METAL %

TYPE OF CURRENT MECHANICAL PROPERTIES OF ALL WELD METAL AS DIN 32525
YIELD
STRENGTH
N/mm2
TENSILE
STRENGTH
N/mm2
ELONGATION
%
(L=5 d)
IMPACT
STRENGTH (CH-V)
MIN. JOULE
TYPICAL MIN TYPICAL RANGE TYPICAL MIN TYPICAL MIN
7000 AWS DIN ISO BS A5.1 1913 2560 639 E E E E 7024 5132 512 5132 .   RR RR RR

.         11 180  18031 13031

C    0.06  Si     0.4   Mn    0.7

AC (-) 470 380 510 490-610 28 22 80 47

 

7000 الكترود روتيلي با روكش ضخيم داراي پودر آهن با جايگزيني 180 درصد كه در صنايع مخزن سازي و سوله سازي كاربردي وسيع دارد. سرباره خود به خود از فلز جوش جدا مي‌شود . نقش ظريف فلز جوش ،‌ فقدان بريدگي كنار درز جوش ،‌ سهولت روشن كردن مجدد الكترود و تماس الكترود با قطعه كار در حين جوشكاري از خوصيات بارز اين الكترود مي‌باشد.

  

 

الكترودهاي قليايي  بدون آلیاژ

YAZD BRAND STANDARD DESIGNATION AVERAGE ANALYSIS

OF WELD METAL %

TYPE OF CURRENT MECHANICAL PROPERTIES OF ALL WELD METAL AS DIN 32525
YIELD
STRENGTH
N/mm2
TENSILE
STRENGTH
N/mm2
ELONGATION
%
(L=5 d)
IMPACT
STRENGTH (CH-V)
MIN. JOULE
TYPICAL MIN TYPICAL RANGE TYPICAL MIN TYPICAL MIN
7001 AWS DIN ISO BS A5.1 1913 2560 639 E E E E 7016 4343 434 4343   B B B

         10  11020(H)11020(H)

C      0.06  Si     0.5   Mn    0.7

DC (+) 450 350 500 470-590 28 24 200 115
7002 AWS DIN ISO BS A5.1 1913 2560 639 E E E E 7018 5154 515 5154 B B          10  11020(H) C     0.06  Si     0.5   Mn    0.9 DC (+) 460 380 540 510-610 28 22 200 100

 

 

7001 الكترود قليائي 7001 براي جوشكاري قطعات آهنگري شده، ‌ديگهاي بخار و مخازن تحت فشار به كار مي رود و فلز جوش اين الكترود كم هيدروژن بسيار چقرمه و مقاوم به ترك خوردن مي باشد و در تمامي حالات به جز‌ سرازير به خوبي كار ميكند.

7002 الكترود قليائي 7002 با جايگزيني 110 درصد كه در جوشكاري فولادهاي كربني حتي با مقدار كربني تا 0.4 درصد هيچ گونه تركي نشان نمي دهد. فلز جوش كم هيدرژن مي باشد و اين الكترود در تمامي حالات به جز‌ سرازير به خوبي كار مي كند.

 

 

  الكترودهاي سلولزي

YAZD BRAND STANDARD DESIGNATION AVERAGE ANALYSIS

OF WELD METAL %

TYPE OF CURRENT MECHANICAL PROPERTIES OF ALL WELD METAL AS DIN 32525
YIELD
STRENGTH
N/mm2
TENSILE
STRENGTH
N/mm2
ELONGATION
%
(L=5 d)
IMPACT
STRENGTH (CH-V)
MIN. JOULE
TYPICAL MIN TYPICAL RANGE TYPICAL MIN TYPICAL MIN
6003

AWS  A5.1    E 6010

DIN    1913   E 4354 C 4

ISO    2560   E 435 C 50

BS      639    E 4354 C 10

C     0.12

Si     0.15

Mn   0.5

DC (+)

450 360 520 430-540 25 22 100 70
7003

AWS  A5.5   E 7010-A 1

DIN    1913   E 5143 C 4

ISO    2560   E 514 C 10

BS      639    E 5143 C 4

C     0.10

Si     0.15

Mn   0.4

Mo   0.5

DC (+)

490 400 550 480-590 23 22 100 70
8003

AWS  A5.5   E 8010-G

DIN    1913   E 5132 C 4

ISO    2560   E 513 C 10

BS      639    E 5132 C 10

C     0.14

Si     0.14

Mn   0.7

DC (+)

550 460 620 550-650 22 20 95 70

 

6003 الكترود سلولزي 6003 براي جوشكاري سرازير در خطوط لوله و صنايع مخزن سازي كاربرد دارد. اين الكترود براي جوشكاري پاس اول ريشه توصيه مي شود در مقايسه با جوشكاري سر بالا اين الكترود كه ميتواند در حالت سرازير كار كند بسيار اقتصادي مي باشد.

7003 الكترود سلولزي 7003 براي جوشكاري سرازير در خطوط لوله با استحكام مكانيكي زياد به كار مي رود. براي جوشكاري پاس ريشه و پاس هاي رويه توصيه مي شود. به علت قابليت جوشكاري در حالت سرازير بسيار اقتصادي مي باشد.

8003 الكترود سلولزي 8003 براي جوشكاري سرازير در خطوط لوله با استحكام مكانيكي زياد به كار مي رود و براي پاس هاي رويه توصيه مي شود. به علت قابليت جوشكاري در حالت سرازير بسيار اقتصادي مي باشد. اداره خوب حوضچه مذاب در حين جوشكاري و نفوذ عميق و آرام فلز جوش و پاشش كم به همراه جدايش آسان گل نازك جوش از ويژگي‌هاي اين الكترود است.

 

 

  الكترود هاي مناسب براي فولادهاي كم آلياژ با استحكام كششي زياد و دانه ريز

YAZD BRAND STANDARD DESIGNATION AVERAGE ANALYSIS

OF WELD METAL %

TYPE OF CURRENT MECHANICAL PROPERTIES OF ALL WELD METAL AS DIN 32525
YIELD
STRENGTH
N/mm2
TENSILE
STRENGTH
N/mm2
ELONGATION
%
(L=5 d)
IMPACT
STRENGTH (CH-V)
MIN. JOULE
TYPICAL MIN TYPICAL RANGE TYPICAL MIN TYPICAL MIN
7004 AWS DIN ISO BS A5.1 8529 2560 639 E E E E 7018 5155 515 5155 -1       B10    B12020(H) B12020(H)

C      0.07

Si      0.35

Mn    1.4

DC(+) 500 450 550 520-650 28 25 200 130
8000 WS  A5.5  E 8018 - G
DIN    8529  EYS  5076 Mn1NiB

C       0.06

Si       0.3

Mn     1.3

Ni       0.80

DC(+) 550 500 620 580-700 27 22 180 130
9000 AWS  A5.5  E 9018 - G
DIN    8529  EYS  5087 NiMoB
 

C     0.06

Si    0.30

Mn   1.10

Ni    0.80

Mo   0.35

DC(+) 600 550 650 630-750 25 20 180 130
10000 AWS  A5.5  E 10018 - G
DIN    8529 EY 6275Mn1NiMoB
ISO    2560  E 514  B
BS     2443  E NiMoB
 

C     0.05

Si    0.50

Mn  1.30 

Ni    1.30

Mo   0.50

DC(+) 700 650 750 730-850 23 20 140 120
11000 AWS   A5.5  E 11018 - G
DIN   8529 EY6975Mn2NiCrMoB
 

C     0.06

Si    0.35

Mn   1.80

Cr   0.40 

Ni    1.80

Mo   0.40

DC(+) 780 690 840 760-960 19 18 110 71
12000 AWS  A5.5  E 11018 - G
DIN  8529 EY 8975Mn2Ni1CrMoB
 

C     0.06

Si    0.50

Mn   1.60

Cr   0.70 

Ni    2.40

Mo   0.50

DC(+) 940 900 1000 980-1080 16 14 80 60

 

7004 الكترود قليائي براي جوشكاري ا تصالي با استحكام زياد براي جوشكاري فولادهاي پركربن با نرخ جايگزيني 115 درصد. اين الكترود در كليه حالات غير از سرازير به خوبي كار ميكند و فلز جوش بسيار كم هيدرژن مي باشد.

8000 الكترود قليائي كه فلز جوش آن با نيكل و منگنز آلياژدار شده است و داراي چقرمگي زياد بوده و مقاوم و ترك خوردن مي باشد و بنابراين براي جوشكاري فولادهاي دانه ريز ساختماني با استحكام مكانيكي زياد كه در درجه حرارت كاري از منهاي 60 درجه تا به اضافه 350 درجه سانتي گراد كاربرد دارند به كار ميروند فلز جوش بسيار كم هيدرژن بوده و اين الكترود در تمامي حالات به جز ‌سرازير به خوبي كار ميكند.

9000 الكترود قليائي كه فلز جوش آن بسيار چقرمه بوده و در مقابل ترك خوردن مقاوم ميباشد و براي فولادهاي دانه ريز ساختماني با استحكام مكانيكي زياد به كار ميرود. تا درجه حرارت منهاي 60 درجه سانتي گراد خاصيت چقرمگي خود را حفظ ميكند. فلز جوش بسيار كم هيدرژن بوده و اين الكترود در تمامي حالات به جز‌ سرازير به خوبي كار ميكند.

10000 الكترود قليائي كه فلز جوش آن با منگنز، ‌موليبدن و نيكل آلياژدار شده است و بسيار چقرمه بوده و مقاوم به ترك خوردن است لذا براي جوشكاري فولادهاي دانه ريز تمپر شده و كوئينچ شده با استحكام مكانيكي زياد به كار ميرود و درجه حرارت كاري منهاي 60 درجه سانتي گراد تا به اضافه 400 درجه سانتي گراد كاريرد دارد. نرخ جايگزيني آن 120 درصد مي باشد و در تمامي حالت به جز سرازير كار ميكند.

11000 الكترود قليائي با خاصيت چقرمگي و مقاوم به ترك خوردن براي جوشكاري فولادهاي دانه ريز ساختماني با استحكام زياد. منهاي 60 درجه چقرمگي خود را حفظ ميكند . فلز جوش بسيار كم هيدرژن ميباشد اين الكترود در تمامي حالات به جز سرازير كار ميكند.

12000 الكترود قليائي براي جوشكاري فولادهاي ساختماني دانه ريز با مقاومت مكانيكي زياد. فلز جوش قوياً در مقابل ترك خوردن مقاوم ميباشد. الكترود 12000 د ر تمامي حالات به جز ‌حالت سرازير به خوبي كار ميكند.

 

 

 

 

  الكترود هاي قليائي و روتيلي مقاوم به حرارت و خزش

YAZD BRAND STANDARD DESIGNATION AVERAGE ANALYSIS

OF WELD METAL %

TYPE OF CURRENT MECHANICAL PROPERTIES OF ALL WELD METAL AS DIN 32525
YIELD
STRENGTH
N/mm2
TENSILE
STRENGTH
N/mm2
ELONGATION
%
(L=5 d)
IMPACT
STRENGTH (CH-V)
MIN. JOULE
TYPICAL MIN TYPICAL RANGE TYPICAL MIN TYPICAL MIN
7005 AWS DIN ISO BS A5.5
8575
3580
2493
E E E E 7018
MoB
MoB
MoB
-A1
20+
 
 
C     0.06
Si     0.40
Mn   0.80
Mo   0.50
DC (+) 550 470 600 560-710 25 22 200 63
8001 AWS DIN ISO BS A5.5
8575
3580
2493
E E E E 8013
CrMo
1 CrMoR
1 CrMoR
-G
1RR25
 
 
C     0.06
Si     0.30
Mn   0.60
Cr    1.10
Mo   0.50
AC/DC (-) 510 490 610 590-740 21 20 100 55
8002 AWS DIN ISO BS A5.5
8575
3580
2493
E E E E 8018
CrMo 1B
1 CrMo B
1 CrMo B
-B2
20+
 
 
C     0.08
Si     0.40
Mn   0.70
Cr   1.10
Mo   0.50
DC (+) 520 490 630 590-740 23 22 190 78
9001 AWS DIN ISO BS A5.5
8575
3580
2493
E E E E 9018
CrMo 2
2 CrMo
2 CrMo
-B3
B20
B20
B

C     0.09
Si     0.35
Mn   0.80
Cr    2.20
Mo   1.00

DC (+) 510 440 640 570-720 22 20 180 63

 

7005 الكترود قليائي براي جوشكاري مخازن تحت فشار و لوله هاي مربوط ترجيحاً از جنس فولاد با 0.5 درصد موليبدن كه در درجه حرارت كاري 550 درجه سانتي گراد به كار ميروند. فلز جوش بسيار چقرمه و مقاوم به ترك خوردن بوده و ضمناً كم هيدرژن مي باشد.

8001 الكترود روتيلي روكش ضخيم كه براي جوشكاري ديگهاي بخار مخازن نگهداري و تاسيسات خط لوله كه درجه حرارت كاري آن ها به 525 درجه سانتي گراد مي رسد كاربرد دارد.

8002 الكترود قليائي كه براي جوشكاري فولادهاي ريختگي و مقاوم به خزش با يك درصد كرم و نيم درصد موليبدن كه در درجه حرارت كاري 550 درجه سانتي گراد قرار مي گيرند به كار مي رود.

9001 الكترود قليايي كه براي جوشكاري فولادهاي ريختگي و مقاوم به خزش با 2.5 درصد كرم و يك درصد موليبدن كه درجه حرارت كاري 600 درجه سانتي گراد قرار ميگيرند به كار مي روند.

 

 

 

 

الكترودهاي فولادهاي ضد رنگ و مقاوم به حرارت

YAZD BRAND STANDARD DESIGNATION AVERAGE ANALYSIS

OF WELD METAL %

TYPE OF CURRENT MECHANICAL PROPERTIES OF ALL WELD METAL AS DIN 32525
YIELD
STRENGTH
N/mm2
TENSILE
STRENGTH
N/mm2
ELONGATION
%
(L=5 d)
IMPACT
STRENGTH (CH-V)
MIN. JOULE
TYPICAL MIN TYPICAL RANGE TYPICAL MIN TYPICAL MIN
SS76 AWS
DIN
ISO
BS
A5.4
8556
3581
2926
E E E E 307-16
188 Mn R 26
188 Mn R
29.9 R
C     0.11
Si     1.60 Mn       4
Cr    19.5
Ni     8.5
Mo   0.70
AC/DC (+) 520 390 720 620-770 35 30 75 47
SS85 AWS
DIN
ISO
BS
A5.4
8556
3581
2926
E E E E 308 L-15
199 LB 20+
199 LB
199 LB
C     0.03
Si     0.40
Mn   1.50
Cr      19
Mo   10.5
DC (+) 440 345 570 520-660 42 35 95 71
SS86 AWS
DIN
ISO
BS
A5.4
8556
3581
2926
E E E E 308 L-16
199 LR 23
199  LR
199  LR
C     0.03
Si     0.70
Mn   0.70
Cr  19.50
Mo  10.5
AC/DC (+) 440 345 600 510-660 41 35 70 47
SS96 AWS
DIN
ISO
BS
A5.4
8556
3581
2926
E E E E 309 L-16
2312 LR 23
2312 LR
2312 LR
C     0.03
Si     0.70
Mn   1.20
Cr      25
Ni      13
AC/DC (+) 470 420 570 550-700 40 30 60 39
SS105 AWS
DIN
ISO
BS
A5.4
8556
3581
2926
E E E E 310-15
2520 B20
2520 B
2520 B
C     0.15
Si     0.40
Mn       3
Cr      25
Ni       20
DC (+) 420 345 600 540-690 36 30 95 63
SS126 AWS
DIN
ISO
BS
A5.4
8556
3581
2926
E E E E 312 -16
299 R26
299 R
299 R
C     0.11
Si     0.90
Mn    0.80
Cr       29
Ni        9
AC/DC (+) 680 490 820 670-830 24 20 30 24
SS166 AWS
DIN
ISO
BS
A5.4
8556
3581
2926
E E E E 316 -16
19123 LR 23
19123  LR
19123  LR
C     0.03
Si     0.70
Mn   0.70
Cr      19
Ni       12
Mo   2.70
AC/DC (+) 470 345 600 540-690 35 30 55 47
SS186 AWS
DIN
ISO
BS
A5.4
8556
3581
2926
E E E E 318 -16
19123 Nb  B20+
19123 Nb3  B
19123 Nb3  B 
C     0.04
Si     0.60
Mn     1.5
Cr     18.5
Ni     11.5
Mo      2.7
 +      Nb
AC/DC (+) 560 395 700 640-780 32 30 65 47
SS476 AWS
DIN
ISO
BS
A5.4
8556
3581
2926
E E E E 347-16
199 Nb R23
199 Nb R
199 Nb R
C     0.03
Si     0.70
Mn     0.7
Cr       20
Ni       10
+      Nb
AC/DC (+) 510 390 650 590-740 35 30 70 47

 

SS76 الكترود قليايي – روتيلي با فلز جوش تماماً اوستنيتي براي جوشكاري اتصالي فولاد هاي بدجوش و فولادهايي با 14 درصد منگنز و نيز براي جوشكاري روكشي سخت در مورد قطعات در معرض سايش فلز جوش در مقابل ترك خوردگي و شوكهاي حرارتي بسيار مقاوم بوده و تا 850 درجه سانتي گراد پوسته نمي شود.

SS85 الكترود قليائي با فلز جوش اوستنيتي بسيار كم كربن براي جوشكاري فولادهاي هم جنس و فولادهاي فريتي با 13 درصد كرم تا حرارت منهاي 196 درجه سانتي گراد چقرمگي خود را حفظ ميكند و تا درجه حرارت به اضافه 350 درجه سانتي گراد در مقابل خوردگي شيميائي بين دانه اي مقاوم ميباشد.

SS86 الكترود روتيلي بسيار كم كردن براي جوشكاري فولادهاي ضد زنگ نوع 18 درصد كرم 8 درصد نيكل تثبيت شده و تثبيت نشده كه در مقابل خوردگي شيميائي در هواي آزاد مقاوم ميباشد و تا 350 درجه سانتي گراد حرارت كاري در مقابل از بين رفتن دانه بندي فولاد مقاوم ميباشد.

SS96 الكترود روتيلي اوستنيتي – فريتي با حدوداً 15 درصد فريت مناسب براي اتصال فولادهاي پر آلياژ به غير آلياژي و هم چنين براي ايجاد لايه واسطه به روي فولادهاي روكش شده 18 درصد كرم – 8 درصد نيكل . براي ايجاد روكش سخت به روي فولادهاي بدون آلياژ توصيه ميشود منوط بر آنكه قبلاً ‌لايه اي از جنس 18.8 كرم نيكل برروي آن به وجود آمده باشد.

SS105 الكترود قليايي تمام اوستنيتي براي جوشكاري اتصالي و روكش سخت به روي فولادهاي مقاوم حرارت از نوع 25 درصد كرم 20 درصد نيكل براي فولادهاي كرم دار فريتي نيز مناسب ميباشد. منوط بر آن كه در گازهاي سوختي گوگرد وجود نداشته باشد تا درجه حرارت 1050 درجه سانتي گراد در مقابل پوسته شدن مقاوم است.

SS126 الكترود روتيلي با فلز جوش اوستنيت – فريتي با حدوداً 25-30 درصد فريت كه در مقابل ترك خوردن مقاوم بوده لذا براي جوشكاري فولادهاي بدجوش و اتصال فولادهاي غير همجنس به كار ميرود . همچنين اين الكترود را به عنوان لايه واسطه را به عنوان لايه واسطه تنش گير در فولادها ي ي كه احتمال ترك خوردن آنها زياد ميباشد ميتوان به كار برد.

SS166 الكترود روتيلي بسيار كم كربن كه براي جوشكاري فولادهاي كرم نيكل دار تثبيت شده و تثبيت نشده مقاوم به خوردگي در هوا به كار ميرود . تا 350 درجه سانتي گراد حرارت كاري در مقابل تلاشي دانه بندي مقاوم است.

SS186 الكترود اوستنيتي با روكش روتيلي قليايي كه براي جوشكاري فولادهاي هم جنس از جمله فولاد 13 درصد كرم مناسب مي باشد . مقاومت به خوردگي بين دانه اي آن تا 400 درجه سانتي گراد شاخص ميباشد.

SS476 الكترود قليايي روتيلي با فلز جوش اوستينيتي براي جوشكاري فولادهاي هم جنس از جمله فولادهايي با 13 درصد كرم كاربرد دارد . مقاومت بسيار زيادي در مقابل ترك خوردگي نشان مي دهد و تا حرارت كاري 400 درجه سانتي گراد در مقابل خوردگي شيميايي بين دانه اي مقاوم ميباشد.

 

 

 

 

الكترود هاي مخصوص ايجاد روكشي سخت

 

YAZD BRAND

STANDARD DESIGNATION

AVERAGE ANALYSIS OF WELD METAL %

TYPE OF CURRENT

HARDNESS OF

WELDMETAL

HF 13

DIN 8555 E7-UM-200K

C     0.90

SI    0.80

Mn     13

AC/DC (+)

180-240 HB

HF 33

DIN 8555 E1-UM-300

C     0.17

SI    0.70

Mn     1.2

Cr    1.30

DC (+)

250-330 HB

 

 

HF 13 الكترود قليائي با 13 در صد منگنز ، فلز جوش كه براي ايجاد روكشي سخت مقاوم به سايش در ماشين آلات ساختماني و معدني و خاك برداري كاربرد دارد. اصولاً در مواردي كه اصطكاك و سائيدگي و ضربه مشكل آفرين باشند استفاده از اين الكترود توصيه مي‌شود.

HF 33 الكترود قليايي براي روكش سخت كه فلز جوش هنوز قابل براده برداري ميباشد و مخصوصاً براي تعمير قطعات سائيده شده مورد استفاده قرار ميگيرد. در مورد تعمير قطعات ريلها و اتصالات آنها ، رولرهاي بالابر و تراكتور و ماشين آلات سنگين راه سازي كاربرد دارد.

 

 

 

 

 

 

الكترود هاي مخصوص براي جوشكاري چدن

C. I. 98

AWS A5.15 ENi – CI

DIN 8573    EN  BG2

Ni     98

AC/DC (+)

160 H. V30

 

 

C.I.98 الكترود با مغزه مفتول نيكلي و فلز جوش نرم و قابل براده برداري كه براي جوشكاري به روي چدن خاكستري توصيه ميشود براي كارهاي جوشكاري و تعميراتي قطعه كار احتياجي به پيش گرمايش ندارد و از الكترود با قطر كم و آمپر پايين بايد استفاده نمود. در مورد قطعاتي كه ضخامت زيادي دارند پيش گرماي 100 تا 200 درجه سانتي گراد توصيه مي شود.

 

 

 

 

محصولات جديد

YAZD BRAND STANDARD DESIGNATION AVERAGE ANALYSIS

OF WELD METAL %

TYPE OF CURRENT MECHANICAL PROPERTIES OF ALL WELD METAL AS DIN 32525
YIELD
STRENGTH
N/mm2
TENSILE
STRENGTH
N/mm2
ELONGATION
%
(L=5 d)
IMPACT
STRENGTH (CH-V)
MIN. JOULE
TYPICAL MIN TYPICAL RANGE TYPICAL MIN TYPICAL MIN
7001-1 AWS
EN
A5.1
2560
E E 7016-1
425 B 12 H5
C     0.07
Mn   1.1
Si     0.5
DC (+) 460 420 580 510-640 27 24 180 140
7006 AWS
EN
ISO
A5.5
499
2560
E E E 7018-G
4651 Ni B32 H5
515 B 120 24 H
C     0.06
Si     0.4
Mn   1.2
Ni     0.8
DC (+) 510 410 560 510-600 26 24 160 150
7007 AWS
DIN
BS
A5.5
1913 
.
E E E 7010-G
5143 C4
5143 C(10)
C     0.1
Si     0.14
Mn   0.5
Mo  0.3
Ni    0.4
DC 460 450 550 520-580 24 22 75 65
7008 AWS
DIN
A5.5
8529
E E 7016-G
SY4276NiB
C     0.06
Si     0.3
Mn   0.98
Ni    0.9
DC (+) 510 500 550 560-590 28 26 100 80
7009 AWS
DIN
A5.5
8575
E E 7016-A1
Mo B20+
C     0.07
Si     0.5
Mn   0.8
Mo   0.6
DC (+) 550 530 610 590-650 28 26 110 100
8003 AWS
DIN
ISO
BS
A5.5
1913
2560
639
E E E E 8010-G
5132 C4
513 C10
5132 C10
C     0.14
Si     0.14
Mn   0.7
Ni    0.2
Mo   0.45
DC 510 460 620 550-650 21 20 90 70
8004 AWS
EN
ISO
A5.5
499
2560
E E E 8010-P1
4631 Ni C21
514 C50
C     0.14
Si     0.2
Mn   0.9
Ni     0.6
DC (+) 510 460 610 550-650 22 21 - -
8005 AWS
EN
DIN
A5.1 1913 2560 639 E E E E 8010-C1
4662 Ni B 32 H5
SY42872Ni B H5

C     0.05
Si     0.3
Mn   1
Ni     2.4

DC (+) 510 490 620 570-750 23 22 150 80

 

 

1-7001 الكترود روتيلي جهت ساخت مخازن تخت فشار ديگهاي بخار و جوشكاري فولادهاي ماشين سازي كاربرد داشته داراي فلز جوش چقرمه و مقاوم به ترك خوردن مي باشد. در تمامي حالات به جز سرازير به خوبي كار مي كند.

7006 اين الكترود با مشخصات مكانيكي بسيار خوب مناسب براي شرايط سخت جوشكاري و چقرمه بوده به علت دارا بودن هيدروژن كم ،‌مقاومت بالايي در برابر ترك خوردن دارد. اين الكترود داراي قوس الكتريكي پايدار و متمركز و پاشش كم مي باشد . تميز نمودن راحت سرباره و گرده جوش منظم از خصوصيات بارز اين الكترود بوده و به علت دارا بودن حدود 1 %‌ نيكل در دماي زير صفر مقاومت ضربه مناسبي دارد.

7007 الكترود سلولزي 7007 يزد براي جوشكاري لوله و خط انتقال با لوله هاي نوع X52 و X56‌ از استاندارد API  مي باشد و به علت قابليت جوشكاري در حالت سرازير بسيار اقتصادي مي باشد.

7008 الكترود قليايي 7008 يزد داراي فلز جوش كم هيدروژن و مقاوم به ترك داراي جوش پذيري بسيار خوب بوده و در تمامي حالات به جز سرازير قابل جوشكار ي مي باشد. مقدار 0.9 %‌ نيكل در فلز جوش بوده و فيلم راديوگرافي آن بسيار مناسب مي باشد.

7009 الكترود قليايي 7009 يزد جهت جوشكاري فولادهاي داراي 0.5 %‌موليبدن استفاده شده در جوشكاري فولادهاي ديگ بخار ، مخازن تحت فشار و صنايع شيميايي و نفتي و توربينها كاربرد خاص دارد و همچنين استحكام كششي بالا از خصوصيات ديگر اين الكترود مي باشد.

8003 الكترود سلولزي 8003 براي جوشكاري سرازير در خطوط لوله با استحكام مكانيكي زياد به كار مي رود و براي پاس هاي رويه توصيه مي شود. به علت قابليت جوشكاري در حالت سرازير بسيار اقتصادي مي باشد. اداره خوب حوضچه مذاب در حين جوشكاري و نفوذ عميق و آرام فلز جوش و پاشش كم به همراه جدايش آسان گل نازك جوش از ويژگي‌هاي اين الكترود است.

8004 الكترود سلولزي 8004 يزد براي لوله هاي آلياژي انتقال گاز خام و جهت جوشكاري در لوله هاي سايز بالا استفاده مي شود. نفوذ عميق و استحكام مكانيكي بالا از مشخصات اين الكترود مي باشد. استفاده خاص و ويژگي اين الكترود در جوشكاري حالت سرازير مي باشد و به اين لحاظ بسيار اقتصادي است.

8005 الكترود قليايي 8005 يزد مناسب براي جوشكاري در دماي منفي 60 درجه سانتي گراد با توجه به عناصر تشكيل دهنده فلز جوش از كيفيت و استحكام بسيار خوبي بهره مند بوده و جايگزيني فلز جوش حدودا 115 درصد مي باشد.

طراحی سایت - بهینه سازی وب سایت sanadata