پودر جوشکاری زیرپودری،،پـودرهای آگلـومره، پـودرهای پيش ذوب شده ،welding flauxمشاهده شده توسطCustomersonJan 6.پودر جوشکاری،پودر،flauxپودر جوشکاری زیرپودری،،پـودرهای آگلـومره، پـودرهای پيش ذوب شده ،welding flauxرتبه:5.0

پودر جوشکاری | پودر جوشکاری،پودر،flaux

 

پودر جوشکاری زیرپودری

 

پودر جوشکاری زیرپودری

 

پودر هاي جوشكاري ، مواد معدني و يا فلزي دانه بندي شده اي هستند كه در جوشكاري زير پودري وظايفي نظير رسانايي طول قوس ، تشكيل پوشش سر باره / مذاب و در نهايت اكسيژن زدايي از مذاب را بر عهده داشته و در حقيقت نقش روكش الكترود را در فرايند دستي ايفا مي كنند .

اين تکنيک يکي از روشهاي قوس الکتريکي بوده که در آن از واير با مشخصات و استاندارد مخصوص ، همراه با پودر جوش داراي خصوصيات مشخص استفاده مي شود . پودر محافظ غيـر از محـافـظـت حـوضچـه , امکان آليـاژ سازي را به هنگام ذوب ايجاد مي نمايـد . اين تکنيک با نامهـاي Hidden Arc و Union Melt و در ايران بنام جوش زيرپودری معروف مي باشد . پودرهاي جوش زيرپودري ، مخلوطي از مواد معدني و فلزي دانه بندي شده و قابل ذوبي هستند که عـامل تثبيت قـوس و تشکيل سرباره بوده و در نهـايت باعث محـافظت و تصفيه جـوش مي گردند . پودرهـا به دو گـروه پيش ذوب شده و آگلـومـره تقسيـم مي شـوند . در اين روش سيم جـوش تـوسط يک دستگاه تغـذيه کننـده ( Wire Feeder ) به حوضچه مذاب وارد می شود .


پودرهاي جوشكاري پيش ذوب شده :

جهت تهيه اين پودرها ، مواد اوليه كاملا" آسياب شده با هم مخلوط و در كوره ذوب مي شوند . سپس تحت فرايند كوبش ، سنگ شكني و الك ، دانه بندي مورد نظر بدست مي آيد . استحكام اين دانه ها بالا بوده در حين جابجايي امكان خاكه شدن آنها وجود ندارد. پودر هاي پيش ذوب شده در برابر نفوذ اكسيژن و هيدروژن و بروز ترك هيدروژني از خود مقاومت نشان مي دهند و از اين رو قابل استفاده در محيط هاي باز و بدون سقف و مناطق مرطوب مي باشند . استحكام بالاي دانه هاي اين پودر ، امكان استفاده مجدد از آنها را فراهم آورده ، به همين دليل از نظر اقتصادي مقرون به صرفه هستند . ولي بدليل دانستيته بالا و عدم اختلاط عناصري مانند كروم و نيكل و خصوصا" فرو آلياژها ، استفاده از آنها كمتر مي باشد .

پودر هاي جوشكاري آگلومره شده ( پودر هاي پيوندي )

اين پودر ها از مخلوط خشك چند ماده خام كاملا" آسياب شده به دست مي آيند كه اين مواد بواسطه مواد چسبنده سيليكاتي تبديل به خمير گشته ، آگلومره شده و سپس با دانه بندي مورد نظر در دماي بالا پخته مي شوند . با توجه به پائين بودن دماي پخت نسبت به دماي واكنش موارد ، امكان استفاده از اكسيژن زداها و فرو آلياژها وجود دارد.
بدين ترتيب خصوصيات مكانيكي مطلوبي بدست مي آيد . علي رغم بالاتر بودن هزينه توليد پودر هاي جوشكاري آگلومره ، مقدار مصرف اين پودر در حين جوشكاري بدليل چگالي حجمي كمتر ، پائينتر از انواع ديگر است . اين پودر ها سبك بوده در محيط هاي باز به ويژه در معرض باد ، قابل استفاده نيستند و بايد در شرايط عاري از رطوبت ، انبار داري شوند . اين پودر ها قابل استفاده با جريان جوشكاري AC و DC+ بوده و سرباره آنها به راحتي جدا مي شوند .

درجه قليائيت :
اين درجه يك مشخصه بسيار مهم در بررسي اختلاف بين تركيبات شيميايي پودر ها به شمار رفته و از روابط گوناگون زير قابل محاسبه است .

CaO%  تقسيم بر SiO2% مساوي است با BI       

با توجه به منحني شكل صفحه بعد ملاحظه مي شود كه در حالت مايع سيليكاتهاي فلزي و تركيبات CaO و SiO2 در بخشي از مذاب بصورت تركيب درآمده و باقيمانده آن غير محبول و در منطقه آزاد قرار مي گيرد . بر اين اساس سرباره اسيدي يا قليائي بر روي جوش سرد شده و تشكيل مي گردد.

بر اساس فرمول Holboork و Joseph بصورت زير خواهد بود .

CaO% + MgO% تقسيم بر Sio2% + Al2o3% مساوي است با BI       
    

بر طبق فرمول Herty بصورت زير محاسبه مي شود .

CaO%  - 0.93  × SiO2%  -  1.18  × P2O5  مساوي است با BI         


و بالا خره طبق رابطه بونيژوسكي كه معتبر ترين اين روابط مي باشد ، بصورت زير خواهد بود .
1- پودرهاي اسيدي :

اين پودرها كه آنها را پودر هاي طبيعي نيز مي نامند ، داراي درجه قليائيت كمتر يا مساوي 0/9 بوده و نقطه ذوب آنها در حدود 1100 تا 1300 درجه سانتيگراد مي باشد. خواص اپراتوري فوق العاده ، سرعت جوشكاري بالا ، مقاومت به ضربه 50 ژول در دماي صفر و قابليت استفاده با دو جريان DC و AC از مشخصه هاي اين نوع پودر مي باشد.

2- پودر هاي خنثي :

اين پودر ها اغلب داراي درجه قليائيت در حدود 0/9 تا 1/1 بوده و نقطه ذوب آنها 1300 تا 1500 درجه سانتيگراد مي باشد . خواص جوشكاري بسيار خوب ، مقاومت به ضربه 50 ژول در دماي منفي 20 درجه سانتيگراد از مشخصه هاي اين نوع پودر مي باشد .

3- پودر هاي بازي ( قليائيي) :

اين پودر ها در تركيب خود مقدار بيشتري از اكسيد هاي بازي مانند CaO و MgO دارند . ضمن آنكه CaF نيز بعنوان يك تركيب بازي به حساب مي آيد كه در اثر جوشكاري به CaO تبديل شده و اسيديته را كاهش مي دهد . داراي درجه قليائيت حدود 1/2 تا 2 و نقطه ذوب بيش از 1500 درجه سانتيگراد بوده و خواص اپراتوري نه چندان مناسب ، مقاومت به ضربه 50 ژول در دماي منفي 40 درجه سانتيگراد از مشخصه هاي اين نوع پودرها مي باشد .

4- پودر هاي فوق قليائي :

درجه قليائيت اين نوع پودرها بالاتر از 2 و نقطه ذوب آنها از 1500 درجه سانتيگراد بيشتر و فقط با جريان DC+ قابل استفاده مي باشند . چقرمگي بسيار بالا در حد 50 ژول در دماي 60 درجه سانتيگراد زير صفر از مشخصه هاي اين نوع مي باشد .

 

دستورالعمل نگهداری و استفاده از پودر جوشکاری زيرپودری (SAW) :

مهم ترين نکته در مورد بسته بندی و نگهداری پودرهای جوشکاری زيرپودری ، حفاظت آنهـا در برابر رطـوبت و جلـوگيـری از جذب رطـوبت تـوسـط آنهـاست . يک بستـه بنـدی منـاسب ، حداكثر مقدار جذب رطوبت تا 0/05درصـد مي باشد . خـريداران و مصرف کنندگان نيز بايد شرايط نگهداری را به گونه ای فراهم نمايند که از پارگی و يا خيس شـدن كيسه ها جلـوگيری شـود . معمـولا در بستـه بندی هـا ، استفـاده از لايـه های چندتـايي پلاستيـک و کاغـذ بعنـوان کيسه نگه دارنده ، ظـرف هـای فـولادی دردار و کيسه های برزنتی که از داخل تـوسط چنـد لايه فشـرده پلاستيکی ايزوله شده ، در احجام و ظرفيت های گوناگون مرسوم می باشـد . برای حمل بسته هـا ، اغلب آنهـا را روی پالت چـوبی پايه دار که از سطـح زميـن چنـد سـانتـی متـری ارتفـاع دارند ، قـرار داده و بايستي دقت شود بيش از 5 تـا10رديـف کيسه را روی يک پالـت و بيش از دو پالـت را نيـز روی يکديگر قرار ندهند . مقدار رطوبت محل نگهداري پودرها بايد در حداقـل ممکن و حداکثـر 60 درصد باشد .
پودرهاي بسته بندی شده در ظرف فولادی (مانند بشكه) را حداکثر 2 سال ، کيسه های چند لايه کاغذ و پلاستيکی را به شرط سالم بودن و پاره نشدن حداکثر 1 سال و کيسه های برزنتی را حداکثر 6  ماه می تـوان در انبار نگهداری نمـود. پودر جوشکاری در حال استفاده که در منبع تغذيه دستگاه ريخته و وارد مخزن گشته است نيز درصورت تعطيلی کارگاه نبايد بيشتراز 8 ساعت بدون استفاده بماند در غيراينصورت بايد دوباره در کوره و تحت درجه حرارت 25 + 150 سانتيگراد بازپخت و پيشگرم گردد . کليه پودرهـای بـاقی مـانده برای شروع مجدد کار ، حتمـا" بـايد حداقل 25+150 درجـه سـانتيگـراد حـرارت ديـده بـاشنـد . در فـرآينـد مکش و استفـاده مـجـدد از پـودرهـای اضـافـی سطـح جـوش ( Recycling ) ، بـايد دقـت کافـی بعمل آيـد تـا تجهـيـزات مـورد استفـاده جهت مکش ، هيچگونه چـربي ، روغـن يـا رطـوبت را وارد ننمايند و هرگزبيش از نسبـت يک به سه ، پودر برگشتي به پودر جديد اضافه نگردد . نحوه خشک کردن مجدد پودرهای جوشکاری ، به قرار زير است :

 1. بـرای پـودرهای آگلـومره :

حرارت دادن در دمای 25 + 300 درجـه سـانتيگـراد به مدت 2 ساعت .

2. برای پـودرهای پيش ذوب شده :

حرارت دادن در دماي 50 +200 درجـه سـانتيگـراد به مـدت 2 ساعت .

طراحی سایت - بهینه سازی وب سایت sanadata