سیم توپودری آما
سیم زیرپودری کاوش
------------
--------
سيم توپودري آما
سيم توپودري کاوش

اين تکنيک يكي از روش هاي قوس الکتـريکي بوده و بواسطـه ذوب سيـم توپـودري تحـت پوشش گاز محافـظ Ar-CO2 و يا CO2 و يا بـدون گاز محافـظ خارجی انجـام مي شـود . با تغيير در نـوع و درصد پودر درون اين سيمهـا ، تغييرات اساسي در آناليز شيميايي و درنتيجـه خـواص متالـورژيکي و مکانيکي جـوش حـاصل مـی گـردد. ايـن روش بـا نـامهايDual-Shielded ، Inner-Shield ، Open Arc و در ايران بنام جوش توپودری معروف مي باشد. در يک نوع خاص نيز که به FIFO Technology معروف است ،از سيم توپودری در روش جـوش زيـر پودری استفاده می كنند. در واقع پودر جوشـکاری ، جايگـزيـن گازمحـافـظ می شود . در اين روش سيم جـوش توسـط يک دستگاه تغذيه کننده( Wire Feeder ) بـه حـوضچـه مذاب وارد مـی شـود .
سیم جوشهای توپودری
flux  cored  arc welding wires
سيمهاي جوشکاری توپودری
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.
الکترودبازار-فروشگاه کلینی
منو
به کانال ما در تلگرام بپیوندید

telegram.me/electrodebazar
تماس با ما:
تلفن :       66314029
تلفکس :       66314091
همراه :       09121971037