طناب پنبه ای
استفاده در صنعت ساختمان ،نفت ، گاز، پتروشیمی ،شیلات و بسته بندی وحمل اجسام
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.
الکترودبازار-فروشگاه کلینی
منو
کليه حقوق الکترودبازار متعلق به فروشگاه کليني مي باشد.